Velkommen til Tegneseriemuseets Venner

Stiftet 26.08 2001 som Hadeland Tegneserieforum. Endret til Tegneseriemuseets Venner 25.03.2007.Rosendalsveien 5, 2760 Brandbu Tlf. 61 33 99 20 Org.nr. 983 925 235

Bank: 2020 31 09807 E-post: Post@tegneseriemuseumsvennene.no

Venneforeningen bistår Norsk Tegneserieforum med driften av museet. Vi har vår egen lille butikk; "Artigkviteten" med bøker, tegneserier og alt en brukthandel kan romme. Alt er gaver fra de mange som ønsker å støtte museet. I tillegg har vi ofte is, Romabrus og boller. Alt vi får inn går til driften av museet. Kom innom for et godt kjøp!

Bli medlem og hjelp oss å drifte Norges eneste museum for tegneserier!

Vi holder museet åpent hver lørdag kl. 13-17 på dugnad.

Betal inn 300,- kr på 2020 31 09807 og send oss noen ord på e-post.

Besøk museet HER

Besøk utstillingene og oss i det gamle avishuset Hadelandsgården

Årsberetning for 2018

Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 10. mars 2018. Årsberetning og årsregnskap for 2017 ble godkjent. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Nytt styre ble valgt; Margareth Bjerke Andersson (leder), Svein Johan Strøm Haugen (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer), Bozena Blili (styremedlem). NTFs landsmøte har vedtatt å ta tilbake eierskapet til samlingene. Vi ble anmodet om å fortsatt påta oss daglig drift. Dette ble akseptert.

Driften. Besøkstallet i museet synker stadig, sist år til 195 pluss to grupper på hhv. 25 og 45, totalt 265. Avtalen med Fellesantikvariatet AS om sammen med dem å drifte en raritetsbutikk i gamlebygget i Hadelandsgården ble sagt opp pr. 1. januar 2019 da omsetningen ikke kunne forsvare fortsatt drift.

PR. Vi fikk en helsides omtale i Hadeland 06.07., fire siders artikkel i Prosa 6/18, friannonser i Hadeland og Oppland Arbeiderblad under «Det skjer» og i «Oppslagstavla» på Radio Randsfjord samt annonser på Radio Randsfjord forskuddsbetalt av antikvariatet i 2017 alt i juli-august.

Utstillingene. Det er gitt mange og store gaver til museet i perioden, originaler, kunstverk og mange tegneserier. Publikumsarealet er utvidet og innsynet i særlig annen etasje bedret.

Medlemstall og økonomi. I 2018 hadde vi 23 betalende medlemmer. Vi fikk 1.000,- i driftsstøtte av Gran kommune, tippemidler og støtte fra Sparebank1-stiftelsen med 2.000,- og støtte fra IKIN med 70.000,-.

Foreningen er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle medlemmer får to til tre nummer av Bobla, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Medlemskapet i foreningen som skapte museet og som er den eneste større i Norge med nær 200 medlemmer, er viktig for museets anseelse i og utenfor tegneseriemiljøene.

Materiell. Vi har visittkort , pins, krus, kjøleskapsmagneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter.

Vedtekter for Tegneseriemuseets Venner

Vedtatt på årsmøtet 26. august 2001, sist endret på årsmøtet 10. mars 2018.

1. Formål. Foreningen bistår Norsk Tegneserieforum (NTF) med driften av Tegneseriemuseet i Norge med Det nasjonale Tegneseriearkivet og Tegneseriegalleriet.

2. Medlemskap og kontingent. TmV har tre former for medlemskap: Personlig medlem, støttemedlem (som betaler fem ganger personlig kontingent) og æresmedlem (som ikke betaler kontingent). Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

3. Årsmøtet. Årsmøtet består av samtlige betalende medlemmer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Hvert medlemskap gir en stemme. Årsmøte holdes i løpet av årets fire første måneder. Innkallelse til årsmøtet skal legges ut på Tegneseriemuseets hjemmeside senest fire uker før årsmøtedatoen. Alle saker av stor betydning skal avgjøres av årsmøtet. Alle medlemmer som kan forevise kvittering for betalt kontingent for året før har adgang og stemmerett. Årsmøtet ledes av den årsmøtet selv velger. Alle andre avgjørelser enn beslutning om vedtektsendring, eksklusjoner og oppløsning avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg, utfallet avgjøres da ved loddtrekning. Forslag må være styret ihende tre uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare besluttes med to tredjedels flertall.På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av tellerkorps på to personer om det er behov for dette. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. Styrets årsberetning. Fjorårets regnskap. Kontingentfastsettelse. Valg av leder. Valg av nestleder. Valg av kasserer. Eventuelt valg av styremedlemmer. Innkomne forslag.

4.Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når 1/3 av medlemmene krever det. Ved innkallelse til ekstraordinært årsmøte gjelder en frist på to uker. Innkallelsen må inneholde ordlyden i de forslag møtet skal ta stilling til. Møtet kan ikke behandle noen andre saker.

5. Styret. Styret består av minst tre medlemmer valgt på årsmøtet. Styret forvalter foreningens midler og fremlegger hvert år regnskap og beretning. Styremøter holdes når leder bestemmer det, eller når minst to andre medlemmer av styret forlanger det. Møtene ledes av leder (eventuelt nestleder). Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. Alle avgjørelser i styret treffes med simpelt flertall. Leder er foreningens ansvarlige representant. Nestleder er ansvarlig for referater. Kasserer er ansvarlig for årsregnskapet. Hvis leder trekker seg rykker nestleder automatisk opp som leder.

6. Regnskap. Styret plikter å føre løpende regnskap som avsluttes ved hvert årsskifte. Regnskapet skal legges frem for årsmøtet for godkjennelse.

7. Oppløsning. Foreningen oppløses om dette besluttes enstemmig av et ordinære årsmøte. Forslaget om oppløsning må være kunngjort i innkallelsen til årsmøtet. Ved oppløsning overføres alle aktiva til Norsk Tegneserieforum (NTF).