Tegneseriemuseet har fått egen VIPPS #828387


-----------------------------------------------------

OUTLAND oppretter gratis kundeklubb og gir alle 10%. Da blir NTFs avtale verdiløs og avsluttes følgelig.


-----------------------------------------------------

Vi bytter til Totenbanken!

Grunnet stadig høyere gebyrer i gamlebanken flytter vi til Totenbanken, en rimelig bank! Nytt kontonummer er 2050.46.07500.


---------------------------------------------------------------------------

Referat fra ordinært årsmøte i Tegneseriemuseet

Lørdag 11. februar 2023 klokken 17.00 i Tegneseriemuseet i Norge

  1. Valg av møteleder. Jan P. Krogh valgt ved akklamasjon.

  2. Valg av referent. Hanne Chr. Dunker valgt ved akklamasjon.

  3. Valg av tellekorps om noen ber om det. Ingen ønsket dette.

  4. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden. Enstemmig godkjent.

  5. Kontroll av stemmerett. 8 stemmer personlig eller ved fullmakt.

  6. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2022. Enstemmig godkjent.

  7. Godkjennelse av regnskapet for 2022. Enstemmig godkjent.

  8. Kontingentfastsettelse for 2024.Styrets forslag er uendret kontingent på 300,- kr. Enstemmig godkjent.

  9. Valg av styreleder, forslag om gjenvalg av Stein Barli. Enstemmig godkjent.

valg av nestleder, forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. Enstemmig godkjent.

valg av kasserer, forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh. Enstemmig godkjent.

valg av styremedlemmer: forslag om gjenvalg av Bozena Blili, Margareth Bjerke Andersson, John Chr. Elden, Kjell Steen, Oskar Garnes og Øystein Sørensen (ny). Enstemmig godkjent.

10. Innkomne forslag.Neste årsmøte holdes lørdag 24. februar 2024 kl. 17.00 i Hadelandsgården, Brandbu. Enstemmig godkjent.

Årsberetning for 2022

Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 5. mars 2022. 10 medlemmer representert. Årsberetning og årsregnskap for 2021 ble godkjent. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Nytt styre ble valgt; Stein Barli (leder), Hanne Chr. Dunker (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer), Margareth Bjerke Andersson, Bozena Blili, John Chr. Elden, Kjell Steen og Oskar Garnes (styremedlemmer). Alle valgt ved akklamasjon. Styrets forslag til nytt 14. punktum i § 4 «Benkeforslag tillates ikke.» enstemmig vedtatt.

Driften. Besøkstallet i museet var på 425 mot 449 siste år. Salget var på 105.185,- som er ca. 20.000,- over fjorårets. Vi har holdt åpent alle lørdager-søndager kl. 14-17, samt sommeråpent onsdag, torsdag og fredag fra 20. juni til 20. august, alle dager fra kl. 14-17.

PR. Vi markedsfører oss via veiskilt, utvendige skilter, egen hjemmeside, Google, Foreningsportalen i Gran, TripAdvisor, Facebook, Visit Innlandet, Visit Norway, Oslo Promotions. Vi er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum, noe som gir våre medlemmer en rekke fordeler, se på NTFs hjemmesider: www.tegneserieforum.no. Vi er medlem i Informasjonskontoret i Norge (IKIN), Leseland og Riksmuseet og markedsføres via disse. Vi har visittkort, pins, krus, kjøleskaps-magneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter!

Utstillingene. Forlagene sender inn sine utgivelser og i tillegg har vi mottatt gaver og originaler så arkiv og utstillinger øker jevnt.

Medlemstall. Medlemstallet økte i 2022 til 32 betalende medlemmer.

Økonomi. Inntektene økte til 181.274,-, men utgiftene økte fra 167.310,- til 181.537,-. Det ble på allmøte i huset den 5. august og i styremøte 27. august vedtatt å konsolidere Tegneseriemuseet inn i Tegneseriehuset AS regnskapsmessig som en avdeling. Foreningen har fortsatt ansvaret for å holde åpent på dugnad samt å ta imot billettinntekter og andre gaver til museene. Inntektene overføres så til Tegneseriehuset AS.

Nytt æresmedlem. Historieprofessor Øystein Sørensen ble enstemmig valgt til nytt æresmedlem av styret da han har bistått museet siden starten i 1996.

Vedtekter

§ 1. Navn. Foreningens navn er Tegneseriemuseet.

§ 2. Formål. Foreningen bistår Norsk Tegneserieforum (NTF) med driften av Tegneseriemuseet i Norge med Det nasjonale Tegneseriearkivet og Tegneseriegalleriet.

§ 3. Medlemskap og kontingent. TmV har tre former for medlemskap: Personlig medlem, støttemedlem (som betaler fem ganger personlig kontingent) og æresmedlem (som ikke betaler kontingent). Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 4. Årsmøtet. Årsmøtet består av samtlige betalende medlemmer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Hvert medlemskap gir en stemme. Årsmøte holdes i løpet av årets fire første måneder. Innkallelse til årsmøtet skal legges ut på Tegneseriemuseets hjemmeside senest fire uker før årsmøtedatoen. Alle saker av stor betydning skal avgjøres av årsmøtet. Alle medlemmer som kan forevise kvittering for betalt kontingent for året før har adgang og stemmerett. Årsmøtet ledes av den årsmøtet selv velger. Alle andre avgjørelser enn beslutning om vedtektsendring, eksklusjoner og oppløsning avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg, utfallet avgjøres da ved loddtrekning. Forslag må være styret ihende tre uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare besluttes med to tredjedels flertall. Benkeforslag tillates ikke. På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av tellerkorps på to personer om det er behov for dette. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. Styrets årsberetning. Fjorårets regnskap. Kontingentfastsettelse. Valg av leder. Valg av nestleder. Valg av kasserer. Eventuelt valg av styremedlemmer. Innkomne forslag.

§ 5.Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når 1/3 av medlemmene krever det. Ved innkallelse til ekstraordinært årsmøte gjelder en frist på to uker. Innkallelsen må inneholde ordlyden i de forslag møtet skal ta stilling til. Møtet kan ikke behandle noen andre saker.

§ 6. Styret. Styret består av minst tre medlemmer valgt på årsmøtet. Styret forvalter foreningens midler og fremlegger hvert år regnskap og beretning. Styremøter holdes når leder bestemmer det, eller når minst to andre medlemmer av styret forlanger det. Møtene ledes av leder (eventuelt nestleder). Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. Alle avgjørelser i styret treffes med simpelt flertall. Leder er foreningens ansvarlige representant. Nestleder er ansvarlig for referater. Kasserer er ansvarlig for årsregnskapet. Hvis leder trekker seg rykker nestleder automatisk opp som leder.

§ 7. Regnskap. Styret plikter å føre løpende regnskap som avsluttes ved hvert årsskifte. Regnskapet skal legges frem for årsmøtet for godkjennelse.

§ 8. Oppløsning. Foreningen oppløses om dette besluttes enstemmig av et ordinære årsmøte. Forslaget om oppløsning må være kunngjort i innkallelsen til årsmøtet. Ved oppløsning overføres alle aktiva til Norsk Tegneserieforum (NTF).