Referat fra ordinært årsmøte i Tegneseriemuseet lørdag 6. mars 2021 klokken 16.00 i Tegneseriemuseet i Norge

1. Valg av møteleder. Forslag om Jan Petter Krogh, enstemmig valgt.

2. Valg av referent. Forslag om Hanne Chr. Dunker. Enstemmig valgt.

3. Ingen ba om tellekorps.

4. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden. Enstemmig godkjent.

5. Kontroll av stemmerett. 19 stemmer representert.

6. Styrets årsberetning. Enstemmig godkjent.

7. Fjorårets regnskap. Enstemmig godkjent.

8. Kontingentfastsettelse for 2022. Styrets forslag er uendret kontingent på 300,- kr. Enstemmig vedtatt.

9. Valg av styreleder, forslag på gjenvalg av Stein Barl. Enstemmig valgt.

valg av nestleder, forslag på Hanne Chr. Dunker. Enstemmig valgt.

valg av kasserer, forslag på gjenvalg av Jan Petter Krogh. Enstemmig valgt.

valg av 5 styremedlemmer: forslag på gjenvalg av Bozena Blili,gjenvalg av Margareth Bjerke Andersson samt (nye) John Chr. Elden, Kjell Steen og Oskar Garnes. Alle enstemmig valgt.

10. Innkomne forslag – ingen.

Årsberetning og regnskap for 2020

Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 7. mars 2020. Årsberetning og årsregnskap for 2019 ble godkjent. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Styret ble valgt; Stein Barli (leder), Svein Johan Strøm Haugen (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer) Margareth Bjerke Andersson og Bozena Blili (styremedlemmer).

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 12. september. Navnet ble endret til Tegneseriemuseet da dette navnet ellers ikke blir synlig i noen registre.

Driften. Besøkstallet i museet hadde en gledelig utvikling i pandemiåret, mange så våre skilter ved riksvei 4, 34 og 240. Totalt 452 mot 184 siste år. Vi holdt åpent alle torsdager kl.14-20 + lørdager kl. 14-17, samt sommeråpent tirsdag, onsdag og fredag fra 16. juni til 31. august, alle dager fra kl. 14-17. Men det ble mye ekstra vasking både med såpe og vann og sprit.

PR. Helsides avisomtale/ nettoppslag i Hadeland 20.07.20 pga. Tilbudet om bobilparkering. Ellers har vi markert museet via NTFs hjemmesider, egne sider, Google og kommunens Frivillighetssentral-sider. Vi ble også reklamert for via en annonse som viser til oss som en del av Hadelandsgården i Lesebo AS` annonsekampanje: 3 måneder på siste side i Klassekampen samt på FINN, pluss annonser i Aftenposten og Budstikka. Prosjektet med et informasjonskontor og galleri i Pilestredet i Oslo ble rammet både av pandemien, økonomiske problemer hos husverten og det faktum at kjellerlokalene, til tross for stor innsats fra entreprenør, forble svært fuktige og ubrukelige for oss. Prosjektet ble avsluttet i september.

Utstillingene. Forlagene sender inn sine utgivelser og i tillegg har vi mottatt gaver og originaler så arkiv og utstillinger øker jevnt.

Medlemstall og økonomi. Medlemstallet økte i 2020 til 28 betalende medlemmer som betalte totalt 7.650,-. Salget doblet seg til 96.257,-. Fremleie ga 22.828,-. Driftsstøtten fra Gran kommune falt beklageligvis helt bort. Tippemidler 8.780,-. Støtte fra Sparebank1-stiftelsen 2.000,-. Dugnad 8.000,- De store utgiftene er husleie med 138.000,- og forsikring med 14.074, andre driftsutgifter kun 1.287,-. Vi fikk et underskudd på 7.840,- og en ny egenkapital på 826,-. Gjennom kasserer har vi fått VIPPS uten gebyr i tillegg til kortautomaten iZettle. Teppene vi fikk i 2019 har ligget lagret til nå, men brukthandelen i Langsalen flytter til bakre rom og teppene vil komme til sin rett våren 2021.

Medlemskap. Foreningen er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Dette er selvsagt da vår oppgave er å drifte NTFs museum. Medlemskapet gir våre medlemmer en rekke fordeler, alle bør se på NTFs hjemmesider jevnlig: www.tegneserieforum.no . Vi er også medlem i Informasjonskontoret i Norge (IKIN) www.informasjonskontoret.no , Leseland www.leseland.no som eier lokalene Tegneseriegalleriet og Det nasjonal Tegneseriearkivet benytter og Riksmuseet www.riksmuseet.no . Her er Stein Barli valgt inn som vår representant i LL- og RM-styrene og Bozena Blili som vara, mens Margareth Bjerke Andersson er valgt inn i IKIN-styret.

Materiell. Vi har visittkort , pins, krus, kjøleskapsmagneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter!

Brandbu, den 31. desember 2020

Stein Barli (leder) Svein Johan Strøm Haugen (nestleder) Jan Petter Krogh (kasserer) Bozena Blili (styremedlem) Margareth Bjerke Andersson (styremedlem)

Referat fra ekstraordinært årsmøte lørdag 12. september 2020 kl. 14.00.

1. Valg av møteleder. Jan Petter Krogh foreslått og valgt ved akklamasjon.

2. Valg av referent. Hanne Chr. Dunker foreslått og valgt ved akklamasjon.

3. Valg av tellerkorps på to personer. Ingen så behov for dette.

4. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Innkallelsen til det ekstraordinære årsmøtet er sendt ut til medlemmene via e-post og papirpost. Innkallelsen og dagsordenen godkjent ved akklamasjon.

5. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. 8 stemmer representert.

6. Forslag om vedtektsendring

Begrunnelse fra styret: Det har vist seg å være vanskelig å få markedsført navnet

"Tegneseriemuseet" efter at vi slettet stiftelsen "Tegneseriemuseet i Norge" ved konsolideringen med Follo Museum.

Mange lister baserer seg på registreringene i Brønnøysund, og der er det kun "Norsk Tegneserieforum" og "Tegneseriemuseets Venner" som står idag. Det medfører at vi blir satt opp hos turistinformasjoner og andre opplistinger under disse navnene. Det fører igjen til at mange ikke tror det er noe museum lenger, kun medlemsforeninger.

For å gjøre det lettere å finne oss, og for å komme inn i kategorien museer, foreslår styret at "Tegneseriemuseets Venner" endrer navn til "Tegneseriemuseet".

Forslaget er forelagt styret i Norsk Tegneserieforum og Museumsrådet. Begge instanser er svært positive til forslaget.

Da vårt navn idag ikke står i vedtektene, en ren glipp, må vi lage en ny paragraf, 1:

Forslag om nye vedtekter:

§ 1. Navn. Foreningens navn er Tegneseriemuseet.

§ 2. Formål. Foreningen bistår Norsk Tegneserieforum (NTF) med driften av Tegneseriemuseet i Norge med Det nasjonale Tegneseriearkivet og Tegneseriegalleriet.

§ 3. Medlemskap og kontingent. TmV har tre former for medlemskap: Personlig medlem, støttemedlem (som betaler fem ganger personlig kontingent) og æresmedlem (som ikke betaler kontingent). Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 4. Årsmøtet. Årsmøtet består av samtlige betalende medlemmer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Hvert medlemskap gir en stemme. Årsmøte holdes i løpet av årets fire første måneder. Innkallelse til årsmøtet skal legges ut på Tegneseriemuseets hjemmeside senest fire uker før årsmøtedatoen. Alle saker av stor betydning skal avgjøres av årsmøtet. Alle medlemmer som kan forevise kvittering for betalt kontingent for året før har adgang og stemmerett. Årsmøtet ledes av den årsmøtet selv velger. Alle andre avgjørelser enn beslutning om vedtektsendring, eksklusjoner og oppløsning avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg, utfallet avgjøres da ved loddtrekning. Forslag må være styret ihende tre uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare besluttes med to tredjedels flertall.På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av tellerkorps på to personer om det er behov for dette. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. Styrets årsberetning. Fjorårets regnskap. Kontingentfastsettelse. Valg av leder. Valg av nestleder. Valg av kasserer. Eventuelt valg av styremedlemmer. Innkomne forslag.

§ 5.Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når 1/3 av medlemmene krever det. Ved innkallelse til ekstraordinært årsmøte gjelder en frist på to uker. Innkallelsen må inneholde ordlyden i de forslag møtet skal ta stilling til. Møtet kan ikke behandle noen andre saker.

§ 6. Styret. Styret består av minst tre medlemmer valgt på årsmøtet. Styret forvalter foreningens midler og fremlegger hvert år regnskap og beretning. Styremøter holdes når leder bestemmer det, eller når minst to andre medlemmer av styret forlanger det. Møtene ledes av leder (eventuelt nestleder). Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. Alle avgjørelser i styret treffes med simpelt flertall. Leder er foreningens ansvarlige representant. Nestleder er ansvarlig for referater. Kasserer er ansvarlig for årsregnskapet. Hvis leder trekker seg rykker nestleder automatisk opp som leder.

§ 7. Regnskap. Styret plikter å føre løpende regnskap som avsluttes ved hvert årsskifte. Regnskapet skal legges frem for årsmøtet for godkjennelse.

§ 8. Oppløsning. Foreningen oppløses om dette besluttes enstemmig av et ordinære årsmøte. Forslaget om oppløsning må være kunngjort i innkallelsen til årsmøtet. Ved oppløsning overføres alle aktiva til Norsk Tegneserieforum (NTF).

Forslaget om nye vedtekter enstemmig vedtatt.

Referat fra ordinært årsmøte i Tegneseriemuseets Venner

Lørdag 7. mars 2020 klokken 15.00 i Tegneseriemuseet i Norge

1. Valg av møteleder. Margareth Bjerke Andersson foreslått og valgt ved akklamasjon.

2. Valg av referent. Jan Petter Krogh foreslått og valgt ved akklamasjon.

3. Valg av tellerkorps på to personer. Ingen så behov for dette.

4. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Innkallelsen og dagsordenen godkjent ved akklamasjon.

5. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. 6 stemmer representert.

6. Styrets årsberetning. Leder leste opp årsberetningen. Vedtatt enstemmig.

7. Fjorårets regnskap. Regnskapet gjennomgått av kasserer og enstemmig vedtatt.

8. Kontingentfastsettelse for 2021. Styrets forslo uendret kontingent på 300,- kr. Enstemmig vedtatt.

9. Valg. Stein Barli foreslått og valgt til leder,

Svein Johan Strøm Haugen foreslått og gjenvalgt til nestleder,

Jan P. Krogh foreslått og gjenvalgt til kasserer,

Margaret Bjerke Andersson og Bozena Blili foreslått og valgt til styremedlemmer.

Alle uten motkandidater og ved akklamasjon.

10. Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag.

Møtet hevet kl. 15.50 ref. Jan P. Krogh/s/                   møteleder Margareth Bjerke Andersson/s/


Årsberetning for 2019

Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 9. mars 2019. Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Styret ble gjenvalgt; Margareth Bjerke Andersson (leder), Svein Johan Strøm Haugen (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer) og Bozena Blili (styremedlem).

Driften. Besøkstallet i museet synker stadig, sist år til 184 mot 265 i 2018, men i 2019 var museet stengt alle andre dager enn lørdag hele året. Så sett i forhold til at vi ikke fikk noen til å påta seg å holde åpent i fellesferien var nedgangen liten.

PR. Foreningen har fått egne hjemmesider; www.tegneseriemuseumsvennene.no. Vi har også fått avisomtale i Hadeland 13.09.19 pga samarbeidet med Riksmuseet om et markedsføringspunkt ved Bislett i Oslo.

Utstillingene. Forlagene sender inn sine utgivelser og i tillegg har vi mottatt gaver og originaler så arkiv og utstillinger øker jevnt.

Medlemstall og økonomi. Medlemstallet sank i 2019 til 17 betalende medlemmer som betalte totalt 5.700,-. Salg ga 44.174,81. Fremleie 84.000,-. Driftsstøtte fra Gran kommune 1.000,-.. Tippemidler 9.316,90. Støtte fra Sparebank1-stiftelsen 2.000,-. Støtte fra Donaldistene 10.000,-. Fra Jan P. Krogh 12.000,-. Leseland avskrev gammel gjeld med 20.500,- og Jan P. Krogh med 63.829,17. Foreningen er følgelig gjeldfri ved årsskiftet. Bruktbutikken Haugens Brukthjørne ble gitt i gave til foreningen da Haugen måtte reise hjem pga sykdom i familien. Vi har også fått endel kurver og en stor mengde polske håndvevde tepper i gave av Per Karsten Ims. Alt vil bli forsøkt solgt til inntekt for foreningen.

Medlemskap. Foreningen er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle medlemmer får to til tre nummer av Bobla, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Medlemskapet i foreningen som skapte museet og som er den eneste større i Norge med over 200 medlemmer, er viktig for museets anseelse i og utenfor tegneseriemiljøene. Vi er også medlem i Informasjonskontoret i Norge, Leseland og Riksmuseet, noe som gir markedsføring via disses markedsføring i Pilestredet 61 ved Bislett i Oslo

Materiell. Vi har visittkort , pins, krus, kjøleskapsmagneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter.